Logga in

Miljö

Valsätra – natur och miljö

Valsätra tomtägareförening ligger i det som kallas Stockholms innerskärgård. Landskapet präglas av närheten till vattnet, med vikar och sjöängar, samt barrskog i kuperad terräng, så kallad hällmark, med öppna fält av lerjord emellan. Fram till 1936 var trakten en jordbruksbygd med arrenden som hörde till Rydboholms slott. Efter avstyckningen kom Valsätra, Rydbo Saltsjöbad, Nantes, Hästängsudd och Svinninge att huvudsakligen präglas av småhusbebyggelse för sommarboende. Under 1900-talets sista decennier övergick många husägare efter hand till permanentboende. Naturen var i stor utsträckning ännu orörd. Ängar och hagar var fulla av blommor och fjärilar. Grävlingar, rävar, harar och igelkottar strövade genom området. Grodor kväkte i diken och vattensamlingar, och flera arter av skogs- och sjöfågel häckade rikligt.

I takt med att kommunens detaljplaner sedan år 2000 i olika etapper vunnit laga kraft har områdets karaktär kraftigt förändrats. Vi bor i dag i en villabebyggelse med mycket trafik och stark gatubelysning. Den biologiska mångfalden har minskat påtagligt under senare år, vilket blivit särskilt tydligt för människor som har bott i området en generation eller mer. Utvecklingen är på intet sätt unik – samma sak sker över hela vårt land liksom världen i övrigt. Samtidigt har medvetenheten om utmaningarna som naturen och miljön står inför – och i förlängningen också människan själv – blivit allt större. Det är inte längre bara ”naturmuppar” som oroas över utvecklingen. Om kommande generationer ska kunna växa upp i en värld som inte är tom på fågelsång och vilda djur behöver vi hjälpa naturen på traven på de sätt vi förmår.

Valsätra tomtägareförening har sedan 2022 en miljögrupp som på frivillig basis verkar för att föreningen aktivt ska förvalta våra gemensamma områden på ett för naturen fördelaktigt sätt. Det gäller bland annat våra dikesrenar utmed vägarna, som är utmärkta för sådd av ängsblom till nytta för insekterna. Det gäller även skötseln av sjötomten, där exempelvis vassen inte ska klippas. Vass fungerar som reningssystem i naturen. Fågelholkar, som föreningen har bekostat, har satts upp i träd som står på föreningens gemensamma mark. Till motordrivna arbetsredskap används uteslutande så kallad miljöbensin.

Läs mer om hur vi alla, som enskilda fastighetsägare, kan hjälpa till med att hålla vårt område blomstrande och levande under respektive meny till vänster.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.