Logga in

Stadgar

Stadgar för Valsätra tomtägareförening

(Bryggstadgar finns under fliken Dokument/Protokoll)

Senast ändrade maj 2018

§1 Ändamål. Föreningens ändamål är att äga och ombesörja vården av vägar, allmänna platser och anläggningar inom Valsätra område samt att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen

§2 Medlemskap och rösträtt. Fastigheter inom Valsätra utgör grunden för medlemskap. En (1) fastighet = en (1) röst. Ingen medlem kan inneha mer än en (1) röst, även om den äger fler fastigheter. Detta gäller även i det fall fastighetsägaren utgörs av en juridisk person och ev. tillhörande dotterbolag. Bostadsrättsinnehavare jämställs inte med fastighetsägare.

§3 Styrelse. Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse på fem (5) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter, valda bland föreningens medlemmar. Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör, en ledamot från bryggkommittén och en ledamot från vägkommittén samt två (2) suppleanter. Ordförande, sekreterare och kassör har tvååriga (2) mandatperioder. Övriga ettåriga (1). Omval av ordförande sker vi jämna årtal, omval av sekreterare och kassör sker vid udda årtal. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör.
Föreningens bryggor administreras av bryggkommittén. Bryggsektionen har egna stadgar.

§4 Revisor. För granskning av föreningens räkenskaper utses en revisor jämte suppleant. Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår.

§5 Avgifter. Varje medlem erlägger årligen en medlemsavgift avsedd för bestridande av kostnaderna för föreningens administration och vården av dess anläggningar.Fastighetsägare med utfart,direkt eller indirekt, till någon av föreningens vägar. Samt de som har båtplats vid föreningens bryggor, skall erlägga vägavgift. Sådan avgift avkräves även icke medlem.Vägavgiften delas upp i två delar enligt följande:
1.För fastighetsägare vid föreningens vägar baseras avgiften på åretruntunderhåll av vägarna.
2. Båtplatsinnehavare vid föreningens bryggor som saknar, direkt eller indirekt, utfart til någon av föreningens vägar. Här baseras avgiften i huvudsak på sommarunderhåll av Valsätra Sjöväg. Dessutom skall fastigtsägare vid extra tunga transporter, exempelvis timmertransporter och husbyggen, i god tid i förväg rapportera det till vägkommittén. Samråd om lämplig tid för transporter samt besiktning före och efter skall ske. fastighetsägare är ersättningsskyldig för uppkomna skador.

§6 Årsmöte. Föreningens verksamhetsår är enligt kalenderår. Ordinarie föreningsstämma, årsmöte, hålles en gång om året under andra kvartalet på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse utsändes senast två (2) veckor före årsmötesdagen. Motioner om stadgeändringar till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda innan första kvartalets utgång. Fastighetsägare, som är medlem, äger att för ett årsmöte åt gången lämna fullmakt till annan medlem i föreningen. Ombud får företräda endast en frånvarande medlem per omröstning. Under årsmötet skall följande ärande behandlas: 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet2 Val av två (2) personer att justera protokollet3 Styrelseberättelse, Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet4 Val av styrelse enligt §3 ovan samt revisor, revisorsuppleant, bryggkommitté, vägkommitté samt valberedning två (2) personer för det kommande verksamhetsåret.5 Fastställande av medlemsavgift, bryggavgift och vägavgift. o Bryggavgiften fastställs av berörda båtägare efter rekommendation av bryggkommittén. o Vägavgifterna fastställs av de medlemmar som erlagt vägavgift, efter rekommendation av vägkommittén6 Övriga frågor rörande föreningens förvaltning.

§7 Stadgar. För ändring av dessa stadgar erfordras beslut av två (2) på varandra följande årsmöten. För föreningens verksamhet i övrigt gäller de bestämmelser som är fastställda för ideella föreningar.

§8 Upplösning. Om upplösning av föreningen ifrågasättes, kan detta spörsmål upptas till behandling endast efter beslut om 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, till vilka samtliga medlemmar erhållit kallelse med underrättelse att nämnda fråga står på dagordningen. Sker upplösning av Valsätra Tomtägareförening, skall föreningens egendom överlämnas till kommun, förvaltningsorgan, stiftelse eller förening, som godkänns av Länsstyrelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.