Logga in

Stadgar

Stadgar för Valsätra tomtägareförening

(Bryggstadgar finns under fliken Dokument/Protokoll)

Senast ändrade augusti 2023

§1 Ändamål. Föreningens ändamål är att äga och ombesörja vården av vägar, allmänna platser och anläggningar inom Valsätra område samt att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen

§2 Medlemskap och rösträtt. Fastigheter inom Valsätra utgör grunden för medlemskap. En (1) fastighet = en (1) röst. Ingen medlem kan inneha mer än en (1) röst, även om den äger fler fastigheter. Detta gäller även i det fall fastighetsägaren utgörs av en juridisk person och ev. tillhörande dotterbolag. Bostadsrättsinnehavare jämställs inte med fastighetsägare.

§3 Styrelse. Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse på fem (5) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter, valda bland föreningens medlemmar. Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör, en ledamot från bryggkommittén och en ledamot från vägkommittén samt två (2) suppleanter. Ordförande, sekreterare och kassör har tvååriga (2) mandatperioder. Övriga ettåriga (1). Omval av ordförande sker vi jämna årtal, omval av sekreterare och kassör sker vid udda årtal. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör.
Föreningens bryggor administreras av bryggkommittén. Bryggsektionen har egna stadgar.

§4 Revisor. För granskning av föreningens räkenskaper utses en revisor jämte suppleant. Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår.

§5 Avgifter.

- Medlemsavgift – Medlem i Valsätra Tomtägareförening ska årligen erlägga en medlemsavgift avsedd för bestridande av kostnader för föreningens administration och vård av anläggningar exklusive vägar.

- Vägavgift – Fastighetsägare med utfart, direkt eller indirekt, mot någon av föreningens vägar ska årligen erlägga en vägavgift baserad på kostnad för åretruntunderhåll av föreningens vägar. Vägavgift erlägges oavsett om fastigheten är bebodd eller inte. Sådan avgift avkräves även icke medlem i föreningen.
I de fall där en fastighet bebos av fler hushåll än ett (1) skall en vägavgift per hushåll erläggas. Fastighetsägare som saknar utfart, direkt eller indirekt, mot föreningens vägar men innehar båtplats vid föreningens båtbrygga skall erlägga en vägavgift för sommarunderhåll av Valsätra Sjöväg.

- Avgift för vägslitage – Vid extra tunga transporter, som t.ex. timmertransporter eller i samband med byggnationer, skall fastighetsägaren ersätta föreningen för ökat vägslitage.

§6 Årsmöte. Föreningens verksamhetsår är enligt kalenderår. Ordinarie föreningsstämma, årsmöte, hålles en gång om året under andra kvartalet på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse utsändes senast två (2) veckor före årsmötesdagen. Motioner om stadgeändringar till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda innan första kvartalets utgång. Fastighetsägare, som är medlem, äger att för ett årsmöte åt gången lämna fullmakt till annan medlem i föreningen. Ombud får företräda endast en frånvarande medlem per omröstning. Under årsmötet skall följande ärande behandlas: 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet2 Val av två (2) personer att justera protokollet3 Styrelseberättelse, Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet4 Val av styrelse enligt §3 ovan samt revisor, revisorsuppleant, bryggkommitté, vägkommitté samt valberedning två (2) personer för det kommande verksamhetsåret.5 Fastställande av medlemsavgift, bryggavgift och vägavgift. o Bryggavgiften fastställs av berörda båtägare efter rekommendation av bryggkommittén. o Vägavgifterna fastställs av de medlemmar som erlagt vägavgift, efter rekommendation av vägkommittén6 Övriga frågor rörande föreningens förvaltning.

§7 Stadgar. För ändring av dessa stadgar erfordras beslut av två (2) på varandra följande årsmöten. För föreningens verksamhet i övrigt gäller de bestämmelser som är fastställda för ideella föreningar.

§8 Upplösning. Om upplösning av föreningen ifrågasättes, kan detta spörsmål upptas till behandling endast efter beslut om 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, till vilka samtliga medlemmar erhållit kallelse med underrättelse att nämnda fråga står på dagordningen. Sker upplösning av Valsätra Tomtägareförening, skall föreningens egendom överlämnas till kommun, förvaltningsorgan, stiftelse eller förening, som godkänns av Länsstyrelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.